top of page

PAUNAWA NG Walang Diskriminasyon

Nash OB-GYN Associates, P.A. ay sumusunod sa mga natatanging Pambansa batas karapatan bilang mamamayan at hindi maaaring makita ang kaibhan sa batayan ng lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o sex.

bottom of page